วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 

วิสัยทัศน์เทศบาลตำบลพนมสารคาม"พนมสารคาม เมืองแห่งความสุข เมืองแห่งศูนย์กลางการค้าขาย
และเป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง"

 

พันธกิจหลักการพัฒนา

          1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง  บูรณะซ่อมแซม  จัดหาสิ่งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
          2. จัดวางระบบผังเมืองรวมของเทศบาล
          3. ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งร้านค้าชุมชน  ศูนย์จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ศูนย์กลางการจำหน่าย                     สินค้าเกษตรและจุดพักรถสำหรับนักท่องเที่ยว
          4. จัดฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพในชุมชน
          5. จัดตั้งสถานธนานุบาล  (โรงรับจำนำ) ในเขตเทศบาล
          6. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ  รณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของการดูแล รักษาสุขภาพ                     การออกกำลังกายและพิษภัยของยาเสพติด
          7. จัดบริการด้านสาธารณสุขพื้นฐานและสวัสดิการสังคม
          8. พัฒนาและจัดการศึกษาให้ประชาชน
          9. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
          10. พัฒนาและปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอย และระบบน้ำเสียในชุมชน
          11. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมือง
          12. ส่งเสริมให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึก ด้านการอนุรักษ์ทรัพย์ยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          13. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกทางด้านการเมือง  การปกครองแก่บุคคลทุกเพศทุกวัย
          14. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นภาคี และส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวทางเวทีประชาคม
          15. พัฒนา ปรับปรุง และจัดหาสถานที่ปฏิบัติงาน  เครื่องมือ  เครื่องใช้และบุคลากรให้พอเพียง
          16. จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารประชาชน
          17. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 
Visitors: 89,134