• วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม“พนมสารคามเมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม เชิดชูสถาบันสร้างสรรพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นองค์กรปลอดการทุจริต” พัน...

  • DSC09340.JPG
    เทศบาลตำบลพนมสารคามได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับกฤษฎีกาเล่ม116ตอนที่89ก ลงวั...

  • แผนที่ชุมชนใหม่ ปี 2560.JPG
    เทศบาลตำบลพนมสารคาม ตั้งอยู่ที่ตำบลพนมสารคาม อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา มีพื้นที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบทั้งหมด 2.16 ตร.กม. ประกอบด้วยพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของตำบลพ...
Visitors: 66,381