การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติ

>>>  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน  <<<

>>>  เกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม  <<<

     
    ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการร่างเทศบัญญัติ  [[DOWNLOAD]] 
    เทศบาลตำบลพนมสารคาม ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง ควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ....  [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง ควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร    [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ. ....  [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูล พ.ศ. ....  [[DOWNLOAD]] 
           ประเภทคาราโอเกะ พ.ศ. ....  
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ    [[DOWNLOAD]]  1
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์     [[DOWNLOAD]]  2
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง  การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. ....  [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง การจัดการมูลฝอยทั่วไป  [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ คาราโอเกะ ...  [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
   (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม เรื่อง การควบคุมตลาด  พ.ศ. ....  [[DOWNLOAD]] 
            >>>  ตอบแบบรับฟังความคิดเห็นออนไลน์    
     
 
 
Visitors: 89,118