รับเกียรติบัตรประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใส (ITA)นายไพบูลย์ พิณอุไร นายกเทศมนตรี
รับเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานที่ได้รับการประเมินคุณธรรมเละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
จาก นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา kcc
Visitors: 84,200