สรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชน

สรุปผลการรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ 
(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ........

Visitors: 89,134