แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคามว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

แบบรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลพนมสารคาม
ว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


 

Visitors: 86,432