รับมอบสิ่งของบริจาคพนมสารคามไม่ทิ้งกัน
ขอขอบคุณ ครอบครัวสหัสชาติ ครอบครัวทิพย์ฤาชา โรงน้ำแข็งสมบัติ
มอบน้ำดื่มให้แก่เทศบาลตำบลพนมสารคาม เพื่อมอบให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ต่อไป โดยนายกเทศมนตรีมอบหมายให้คุณกชพร  โพธิ์ศิริ  เลขานุการนายกเทศมนตรีรับมอบแทน 

เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ

.....................................................................................

ขอขอบคุณห้างเทสโก้โลตัส สาขาพนมสารคาม สนับสนุนอาหาร จำนวน 400 กล่อง
ให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอยในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม
และผู้ได้รับผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะVisitors: 86,596