ปรับภูมิทัศน์ เทศบาล 1


งานรักษาความสะอาด กองสาธารณสุขฯ ดำเนินการปรับภูมิทัศน์ บริเวณ ไหล่ทางถนนเทศบาล 1 โดยการเก็บขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรไปมาบริเวณดังกล่าว

เพื่อเทศบาลพนมสารคามกลับมาปลอดภัย น่าอยู่ เป็นตลาดที่มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากประชาชนทุกท่านร่วมมือกัน

ด้วยความห่วงใยจากเทศบาลตำบลพนมสารคาม

Visitors: 86,608