ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต
และหนังสือรับรองการเเจ้งตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓

กระทรวงสาธารณสุขได้ออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลบังคับใช้ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและหนังสือรับรองการเเจ้งของผู้ประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕  เพื่อลดภาระเเละบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แก่ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการเเจ้ง ตามกฏกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙ พ.ศ.๒๕๖๓ มีจำนวน ๕ ประเภท ได้แก่
๑. ใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
๒. ใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 
๓. ใบอนุญาตการประกอบกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
๔. ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
๕. หนังสือรับรองการเเจ้งประกอบกิจการที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม ๐-๒๙๖๐-๙๗๐๔ ต่อ ๔๐๔

กฏกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการเเจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙

Visitors: 86,432