กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีป้ายประจำปี 2564
- ยื่นแบบ มกราคม - มีนาคม 2564
- ชำระภาษี ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งประเมิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองคลังฯ โทร 038-551881 ต่อ 102 ค่ะ

Visitors: 86,432