ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 - 17.00 น. ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่
หลักฐานที่ใช้ในการลงคะแนนเลือกตั้ง
- บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรหมดอายุสามารถใช้ได้)
- หลักฐานอื่นของทางราชการที่มีรูปถ่ายมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เช่นใบขับขี่ หนังสือเดินทาง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 038-551881 ต่อ 109

Visitors: 89,118