การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนน

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงคะแนน 

เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 8.00 - 17.00 น.

Visitors: 86,435