วันข้าราชการพลเรือน วันที่ 1 เมษายน 2564

พระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
วันที่ 1 เมษายน 2564

Visitors: 86,435