การสมัครรับเลือกตั้ง 2564

>>การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)<<
คุณสมบัติผู้สมัครเลือกตั้ง
- มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
- ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ต้องมีอายุไม่ตำกว่า 25 ปี
- ผู้สมัครนายกเทศมนตรี ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
- มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครรับเลือกตั้ง ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง
- มีคุณสมบัติอื่นตามที่กฏหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด
สอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ เทศบาลตำบลพนมสารคาม โทร 038-551 8881 ต่อ 109


Visitors: 86,435