หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 >> การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร  

      - การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ [Download]

      - กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [Download]

      - การบรรจุ และแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ เพิ่มเติม [Download]

      - หลักเกณฑ์เงื่อนไขการคัดเลือกที่มีเหตุพิเศษ  [Download]

      - มาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  [Download]

 

 >> การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร  

      - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562  [Download]

      - ข้อมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล  [Download]

 >> การพัฒนาบุคลากร   

      - หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  [Download]

      - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น  [Download]

      - นโยบายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ [Download]

 >> การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล  

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้พนักงานท้องถิ่นรับเงินเดือน   [Download]

      - มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน  [Download]

      - แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  [Download]


 >> การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญและกำลังใจ  

      - การลงโทษทางวินัย  [Download]

      - หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ออกจากราชการ  [Download]

      - มาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อประกอบการประเมิน  [Download]


>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561 

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2562  

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559

>> ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 

>> หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล

>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 

>> ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ   


>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

>>นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

>>แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  เทศบาลตำบลพนมสารคาม  
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

>>กำหนดวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ. 2563 

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือดกรณีพิเศษที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 

>>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

>>ความปลอดภัยในการทำงาน 

>>นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

>>นโยบายการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564

>>หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 

>>หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

>>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  

Visitors: 89,121