หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

     หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลสายงานการสอน พ.ศ.2561 

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก พ.ศ.2562  

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พ.ศ. 2559

>> ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน 

>> หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดเทศบาล

>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินช่วยพิเศษกรณีพนักงานเทศบาลถึงแก่ความตาย 

>> ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงื่อนไขเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ   


>> หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงค์ตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น 

>>นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลระยะ 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566) 

>>แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566  เทศบาลตำบลพนมสารคาม  
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

>>กำหนดวันลา จำนวนครั้งการมาสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาล 
ตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น พ.ศ. 2563 

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือดกรณีพิเศษที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน พ.ศ.2563 

>>หลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

>>ความปลอดภัยในการทำงาน 

>>นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี 

>>นโยบายการปฏิบัติงานราชการเพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน พ.ศ. 2564

>>หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลพนมสารคาม

>>หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2564 

>>หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นผู้ปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ 

>>หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนและลงโทษทางวินัย พ.ศ.2559 

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2562

>>หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2559  

Visitors: 77,372