การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ...

>>  ผลการดำเนินงานที่สอดรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565 [[ เพิ่มเติมคำสั่งอ้างอิง ]]  

>>  ผลการดำเนินงานที่สอดรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 2565    

>> ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

>> ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

 

>>  นโยบายและกลยุทธ์ด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>>  แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

>>  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

>>  ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 

>>  นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

 

 

 

Visitors: 89,122