เทศกาลถือศีลกินเจ 2563

>>กำหนดการเทศกาลกินเจประจำปี2563 <<
.
- วันพุธที่ 14 ตุาคม 2563 แห่องค์เทพเจ้าของโรงเจรองตลาดท่าเกวียน
.
- วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 ประกอบพิธีเชิญเจ้า (เชียแก่)
.
- วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม 2563 ไหว้ขนมเจคี๊ ครั้งที่1
.
- วันพฤหัสบดีที่ 22ตุลาคม 2563 ไหว้ขนมเจคี้ ครั้งที่ 2
.
- วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 ประกอบพิธีลอยกระทง 
.
- วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ประกอบพิธีทิ้งกระจาด
.
- วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563 ไหว้ขนมเจคี๊ ครั้งที่ 3
.
- วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 พิธีส่งเจ้า

Visitors: 86,432