ตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)

 

นายปัจจัย เนาวรัตน์ ปลัดเทศบาลตำบลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 โดยการตรวจประเมินในครั้งนี้เทศบาลตำบลพนมสารคามจะได้รับการตรวจประเมิน5 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ, ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา, ด้านบริหารงานการเงินและการคลัง, ด้านการบริการสาธารณะ, ด้านธรรมาภิบาล นอกจากการประเมินผลมาตรฐานการปฏิบัติราชการนี้แล้ว เทศบาลตำบลพนมสารคามยังมุ่งหวังให้บุคลากร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และการวิเคราะห์ผลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Visitors: 86,596