การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563

ประกาศ การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 นี้ อาจมีความล่าช้ากว่าปกติค่ะ
>>สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรมบัญชีกลาง โทร 022706400<<

.

Visitors: 89,118