รางวัลแห่งความภูมิใจ

          เมื่อวันที่ 5 เม.ย.2562 นายพนมชัย  พนมชัยชยวัฒน์  ผู้นำครอบครัว เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ระดับประเทศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร จาก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562 ชูแนวคิด “รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง”

เทศบาลตำบลพนมสารคามขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีคุณภาพ พร้อมทั้งตระหนักรู้ จัดการป้องกันความรุนแรง และสร้างเจตคติในการ “ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำรุนแรง” และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง             นางนงเยาว์  พนมชัยชยวัฒน์  ได้รับรางวัลแม่ดีเด่นแห่งชาติ จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในคราวการจัดงานวันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560ซึ่งกำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปี 
กิจกรรมที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการจัดงานวันแม่แห่งชาติคือ การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติทั่วประเทศ เพื่อยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติทั้งในส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค

เทศบาลตำบลพนมสารคามขอขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  ที่ได้ดำเนินการจัดงานวันแม่แห่งชาติมาอย่างต่อเนื่อง มีการยกย่องเชิดชูแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อเป็นแบบฉบับที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน และเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาท และหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีผู้ที่เป็นแม่

Visitors: 89,122