(6) การป้องกันการทุจริต

 34.  เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 35.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

     การประเมินผู้บริหาร

     กิจกรรมของเทศบาล รอบ 6 เดือน 

     กิจกรรมผลการดำเนินงานประจำปี  


 36.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2564

       รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


 37.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 38.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

     กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

    กิจกรรมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 1 
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 2
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 3
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 4 และ 5
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 6

    กิจกรรมเสริมสร้างองค์กร

    รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 39.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ รอบ 6  เดือน

 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

 

Visitors: 68,283