(6) การป้องกันการทุจริต

 34.  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)       ช่องทางการประชาสัมพันธ์นโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

       ประกาศเทศบาลนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

       เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 35.  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

      รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี

      การแสดงความความโปร่งใสและรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      กิจกรรมของเทศบาล รอบ 6 เดือน 

      กิจกรรมผลการดำเนินงานประจำปี  2565      

      ประมวลภาพกิจกรรมเพิ่มเติมในผลการดำเนินงานประจำปี 2565 


 36.  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

       แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565

       รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


 37.  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 38.  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

     กิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     หลักการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร

    กิจกรรมประชุมประจำเดือน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม 

   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 1 
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 2
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 3
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 4 และ 5
   รายงานการประชุมประจำปี 2563  ครั้งที่ 6

    กิจกรรมเสริมสร้างองค์กร

    รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 

 39.  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

    ประกาศการใช้แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565  

    แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565  

    แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

 40.  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ รอบ 6  เดือน

        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ รอบ 6  เดือน  ปี 2565  เพิ่มเติม ข้อเสนอแนะ ปัญหา อุปสรรค  

        รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำ รอบ 6  เดือน  ปี 2565 

 41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564  

       รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564   [[ เพิ่มเติมข้อมูลในหัวข้อปัญหาและอุปสรรค ]]   


 

Visitors: 89,118