(5) การส่งเสริมความโปร่งใส

  29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

            การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

            ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

            การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

  31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

           ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 2565

           รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

           ขั้นตอนรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

  32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   

        -  นอกจากนี้พี่น้องประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้   <<<  คลิกเพื่อดูกิจกรรม  

  33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         ประชุมพิจารณาทบทวนแผนชุมชนและให้ความเห็นชอบแผนชุมชน ปีงบประมาณ  2565  

         ประชุมพิจารณาทบทวนแผนชุมชนและให้ความเห็นชอบแผนชุมชน 

Visitors: 86,432