(4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 25.  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 26.  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   

            ผลการดำเนินงานที่สอดรับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  ปี 2565  

            แผนพัฒนาบุคลากร

 
           ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 1)

 27.  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 28.  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

       >>>  ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ  

       >>>  ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

       >>>  รายงานสรุปผลการเข้าร่วมการอบรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ในองค์กร 

       >>>  รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร

       >>>  รายงานสรุปผลการประชุมเพื่อเป็นแนวทางในดำเนินการบริหารงาน

       

Visitors: 86,435