(3) การบริหารเงินงบประมาณ

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

       แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564  

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6  เดือน

       รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  ปี 2564   

 

20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 

      รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564  ( ชี้แจงเพิ่มเติม ) 

      รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564  

      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2564  

     

      รายงานการเงินที่รับรองจาก สตง. ประจำปี 2564  


      รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 

      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563 

      >>>  ส่วนที่  1

      >>>  ส่วนที่  2


21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

         >>>  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  2565  
         >>>  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  2564 

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  


23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565  
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565  
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565  
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พูศจิกายน 2564
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

         รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  2565   ( เพิ่มเติมปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ )  

         >>>  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี  2565  

       ส่วนที่  1  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง    DOWNLOAD  ส่วนที่ 1    ส่วนที่ 2    ส่วนที่ 3   

       ส่วนที่  2  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1     DOWNLOAD  ส่วนที่ 1    ส่วนที่ 2   

       ส่วนที่  3  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 

       ส่วนที่  4  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 

       ส่วนที่  5  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 

Visitors: 89,122