(3) การบริหารเงินงบประมาณ

18.  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 

             แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

19. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6  เดือน

             รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน  ปี 2564  

             >>>    ส่วนที่ 1 

             >>>    ส่วนที่ 2 20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
      
      รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 

      รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ปี 2563 

      >>>  ส่วนที่  1

      >>>  ส่วนที่  2


21. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ

         >>>  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ  2564 

22. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  


23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 

         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
         >>>  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564

24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

       ส่วนที่  1  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563   DOWNLOAD  ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2     ส่วนที่ 3   

       ส่วนที่  2  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1 ปี 2563     DOWNLOAD  ส่วนที่ 1     ส่วนที่ 2   

       ส่วนที่  3  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 2 ปี 2563

       ส่วนที่  4  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี 2563

       ส่วนที่  5  การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2563  

Visitors: 66,385