(1) ข้อมูลพื้นฐาน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

►►► ข้อมูลพื้นฐาน

    โครงสร้างองค์กร

    ข้อมูลผู้บริหาร 

    อำนาจหน้าที่

    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

    ข้อมูลการติดต่อ 

    กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

    ข่าวประชาสัมพันธ์ 

    Q&A   เว็บบอร์ดเทศบาล

    Social Network

 

Visitors: 89,118