การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ 3/2562

วันที่  23 ธ.ค.62 เวลา 10.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคามเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม ชั้น 2

Visitors: 86,434