งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

1. หน้าปก Download
2. ประกาศฯ เรื่องการใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 Download
3. สารบัญ Download
4. คำแถลงงบประมาณ  Download
5. บันทึกหลักการและเหตุผล  Download
6. รายจ่ายตามงานและงบรายจ่าย Download
7. เทศบัญญัติงบประมารณายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
8. รายงานประมาณการรายรับ Download
9. รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  Download
10. รายงานประมาณการรายจ่าย Download
11. รายละเอียดประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     - แผนงานงบกลาง Download
     สำนักปลัดเทศบาล  
     - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป Download
     - แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน Download
     - แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน Download
     กองคลัง  
     - แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารงานคลัง Download
     กองช่าง  
     - แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานเคหะและชุมชน Download
     - แผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ Download
     - แผนงานบริหารทั่วไป งานไฟฟ้าถนน Download
     กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
     - แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข Download
     - แผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข Download
     - แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล Download
     กองการศึกษา  
     - แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา Download
     - แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา Download
     - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ Download
     - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น Download
12. เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำแนกตามแผนงาน/งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย Download
13. ภาคผนวก Download
Visitors: 54,693