งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

Visitors: 40,527