งบประมาณรายจ่ายประจำปี

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563

 

Visitors: 48,100