โครงสร้างหน่วยงาน
 
ประกาศเทศบาลตำบลพนมสารคาม
เรื่อง  การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการ
..............................................................

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2545 หมวด 12 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ข้อ 251 ข้อ 252 ข้อ 253 ข้อ 255 และ ข้อ 259 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของเทศบาล พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ข้อ 7 ข้อ 12 ข้อ 13 และ ข้อ 15 หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท 0809.2/ว 53 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 จึงประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นเทศบาลประเภทสามัญ มีปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง 07-2-00-1101-001 ระดับกลาง จำนวน 1 คน เป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและรองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) เลขที่ตำแหน่ง 07-2-00-1101-002 ระดับต้น จำนวน 1 คน โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการประกอบด้วยส่วนราชการ ดังต่อไปนี้

          1. สำนักปลัดเทศบาล ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล โดยมีหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานเทศบาลและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของสำนักปลัดเทศบาล โดยมีส่วนราชการภายในสำนักปลัดเทศบาล คือ ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายปกครอง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

             1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานสารบรรณของเทศบาล
                  2) งานดูแลรักษา จัดเตรียม และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ – อุปกรณ์ การติดต่อ และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                  3) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ
                  4) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล                                                                 
                  5) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
                  6) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                  7) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                  8) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
                  9) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                  10) งานแจ้งมติสภาเทศบาล ให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
                  11) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
                  12) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
                  13) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                  2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้าย และเลื่อนระดับ
                  3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                  4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง
                  5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                  6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                  7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                  8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาและดูงาน การศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา
                  9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                  10) งานสวัสดิการพนักงาน / ลูกจ้าง
                  11) งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ทำคุณประโยชน์
                  12) งานเกี่ยวกับประกาศหรือมติ ก.ท.จ. แจ้งให้กองหรือฝ่ายต่าง ๆ ทราบ
                  13) งานเกี่ยวกับการประชุมพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
                  14) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
                  15) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน และการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
                  2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                  3) งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเมือง และความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
                  4) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
                  5) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
                  6) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
                  7) งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่น ที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผน
                      พัฒนา การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลงานตามแผน
                  8) งานติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามแผนพัฒนาเทศบาล และนโยบายของทางราชการ
                  9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.4 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุง
                  2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                  3) งานจัดระเบียบชุมชม
                  4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน         
                  5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
                  6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
                  7) งานฝึกอบรมอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ชุมชน
                  8) งานจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน
                  9) งานเกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์ต่าง ๆ
                  10) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.5 งานบริการและเผยแพร่วิชาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
                  2) งานเผยแพร่ สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
                  3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
                  4) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์
                  5) งานรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์
                  6) งานสารนิเทศ
                  7) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
                  8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.6 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                  2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
                  3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.7 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                  2) งานป้องกันและระงับอัคคีภัย
                  3) งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย
                      ภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น เช่น อุทกภัย วาตภัย
                  4) งานตรวจสอบ ควบคุม ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
                  5) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                  6) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
                  7) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                  8) งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                  9) งานตรวจสอบ และจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการค้าที่น่ารังเกียจ และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                  10) งานควบคุม ตรวจสอบ และดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                  11) งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะ วางแผน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
                  12) งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
                  13) งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกแบบลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
                  14) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

             1.8 งานนิติกรรมสัญญา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                  1) งานรวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาดำเนินการทางกฎหมาย
                  2) งานร่างเทศบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ                                 
                  3) งานสอบสวนพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
                  4) งานการวิจัยปัญหากฎหมาย การดำเนินการทางคดี การดำเนินการเกี่ยวกับความผิด ทางแพ่ง
                  5) งานจัดทำนิติกรรมหรือเอกสารที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
                  6) งานการดำเนินการทางคดี พิจารณาตอบข้อหารือปัญหากฎหมายและการปฏิบัติทางกฎหมาย
                  7) งานตีความและวินิจฉัยปัญหา กฎหมายเทศบัญญัติ นิติกรรม สัญญาต่าง ๆ ของเทศบาล
                  8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามัญ  ดังนี้

ลำดับ ตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง ประเภท ระดับ จำนวน
1 ปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 07-2-00-1101-001 บริหารท้องถิ่น กลาง 1
2 รองปลัดเทศบาล (นักบริหารงานท้องถิ่น) 07-2-00-1101-002 บริหารท้องถิ่น  ต้น 1

3

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป)

07-2-01-2101-001 อำนวยการท้องถิ่น ต้น 1
4

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป)

07-2-01-2101-002 อำนวยการท้องถิ่น ต้น 1
5

หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไป)

07-2-01-2101-003 อำนวยการท้องถิ่น ต้น 1
6 นักทรัพยากรบุคคล 07-2-01-3102-001 วิชาการ ชำนาญการ 1
7 นิติกร 07-2-01-3105-001 วิชาการ ปก/ชก 1
8

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

07-2-01-3103-001 วิชาการ ปฏิบัติการ 1
9

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

07-2-01-3106-001 วิชาการ ปฏิบัติการ 1
10

เจ้าพนักงานทะเบียน

07-2-01-4102-001 ทั่วไป ชำนาญงาน 1
11

เจ้าพนักงานธุรการ

07-2-01-4101-001 ทั่วไป ชำนาญงาน 1
12

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

07-2-01-4805-001 ทั่วไป ปฏิบัติงาน 1

 


2. กองคลัง
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน                                

การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน            เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือนประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการ กองคลัง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองคลัง โดยมีส่วนราชการภายในกองคลัง คือ ฝ่ายบริหารงานการคลังและฝ่ายพัฒนารายได้ มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

                   2.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ  

                             1) งานสารบรรณ

                             2) งานธุรการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณของกองคลัง

                             3) งานร่าง โต้ตอบ บันทึก ย่อเรื่อง ตรวจทานหนังสือของกองคลัง

                             4) ดำเนินการเกี่ยวกับงานสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล

                             5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานการจัดซื้อและการจ้างซ่อมพัสดุครุภัณฑ์

                             2) งานการทำรายงานพัสดุประจำเดือนและรายงานพัสดุคงเหลือประจำปีให้                              

เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ

/3) งานการจัดทำ...

- 6 –

                             3) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ

                             4) งานการตรวจรับ การรับจ่ายพัสดุ และเก็บรักษาพัสดุ

                             5) งานการจำหน่ายพัสดุ

                             6) งานร่างสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง หนังสือโต้ตอบ บันทึก รายงานสรุปความเห็น                                  

ที่เกี่ยวกับงานพัสดุที่ยาก

                             7) งานลงบัญชีและทะเบียนพัสดุ

                             8) งานตรวจสอบใบสำคัญช่วยเก็บและจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือ                                   

เครื่องใช้ต่าง ๆ

                             9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2.3 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                               1) งานรวบรวมรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

                             2) งานการทำฎีกาเบิกเงิน บัญชีเงินสดประจำวัน บัญชีเงินฝากธนาคาร บัญชี                           

 แยกประเภท

                             3) งานรายงานการเงินประจำเดือน

                             4) งานจัดทำเช็ค และจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน

                             5) งานการจ่ายเงิน และตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย

                             6) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

                             7) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่น ๆ

                                       8) งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ

                             9) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินนอกงบประมาณ

                             10) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินสะสม

                             11) จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ และจ่ายเงินอุดหนุน

                             12) จัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ

                                       13) การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง

                             14) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2.4 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี                                     2) งานตรวจสอบ และจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษี ในปีงบประมาณ                                 

จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)

                             3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแบบคำร้องของ                                   

ผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ

                             4)งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น                                               

เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่

                             5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี

                             6) งานจัดเก็บ และรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและรายได้

                             7) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายใน           

ทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน

                             8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี

                             9) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน

/10) งานเก็บรักษา...

 

- 7 –

                             10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ

                             11) งานเก็บรักษาเอกสาร และหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น

                             12) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า

                             13) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี

                             14) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด

                             15) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่นภายในกำหนด

                             16) งานประสานกับฝ่ายนิติกร  เพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ 

                             17) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน

                             18) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้

                             19) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล

                                                20) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการจัดเก็บรายได้

                             21) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล

                                      22) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และรายได้อื่น ๆ

                             23) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร

                             24) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   2.5 งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน

                             2) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

                             3) งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่

                             4) งานตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                             5) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน

                             6) การจัดทำรายงานเสนองานทะเบียนทรัพย์สิน และงานบริการข้อมูล

                             7) งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี

                                       8) งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ผ.ท.1,2,3,4,5, 6,9,11,12,17)

                             9) งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม

                             10) งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สิน และรหัสชื่อผู้ชำระภาษี (ผ.ท. 4 และ 5)

                             11) งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สิน และเอกสารข้อมูลต่าง ๆ

                             12) งานการจัดทำรายงานประจำปี

                             13) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

/มีอัตรากำลัง...

 

- 8 -

มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามัญ  ดังนี้

ลำดับ

ส่วนราชการ / ฝ่าย / งาน / ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

ประเภท

ระดับ

จำนวน

 

 กองคลัง

 

 

 

 

1.

ผู้อำนวยการกองคลัง

07-2-04-2102-001

อำนวยการท้องถิ่น

กลาง

1

 

(นักบริหารงานการคลัง)

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานการคลัง

 

 

 

 

2.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

07-2-04-2102-002

อำนวยการท้องถิ่น

ต้น

1

 

(นักบริหารงานการคลัง)

 

 

 

 

 

1.1 งานธุรการ

 

 

 

 

 

1.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน

 

 

 

 

3.

เจ้าพนักงานพัสดุ

07-2-04-4203-001

ทั่วไป

ชำนาญงาน

1

 

1.3 งานการเงินและบัญชี

 

 

 

 

4.

นักวิชาการเงินและบัญชี

07-2-04-3201-001

วิชาการ

ปฏิบัติการ

1

 

5.

ฝ่ายพัฒนารายได้

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นักบริหารงานการคลัง)

1.1 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

 

07-2-04-2102-003

 

อำนวยการท้องถิ่น

 

ต้น

 

1

6.

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

07-2-04-4204-001

ทั่วไป

ชำนาญงาน

1

 

1.2 งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน

 

 

 

 

39

3.  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้าน วิศวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง                        งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล การควบคุม การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะเกี่ยวกับแผนงานควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิงและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองช่าง เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานลูกจ้างและรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองช่าง โดยมีส่วนราชการภายในกองช่าง คือ ฝ่ายการโยธาและฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

                             3.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานสารบรรณ

2) งานธุรการ จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ

ของกองคลัง

                             3) งานงบประมาณเกี่ยวกับกองช่าง

                             4) งานเกี่ยวกับการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร

                             5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   3.2 งานวิศวกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

                             2) งานวางโครงการ และการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

 

/3) งานให้คำปรึกษา...

- 9 -

 

                             3) งานให้คำปรึกษาแนะนำ และบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

                             4) งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

5) งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม                                          6) งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบ กำหนดรายละเอียด

ทางด้านวิศวกรรม

                             7) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

                             8) งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

                             9) งานควบคุมการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

                             10) งานจัดทำผังเมืองรวม

                             11) งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

                             12) งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

                             13) งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์

                             14) งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

                             15) งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

                             16) งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

                             17) งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

                             18) งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

                             19) งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

                             20) งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

                             21) งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

                             22) งานเวนคืน และจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

                             23) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   3.3 งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น

                             2) งานวางโครงการ และควบคุมการก่อสร้าง

                             3) งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

                             4) งานดูแล ควบคุมอาคารสถานที่

                             5) งานปรับปรุงแก้ไข และป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

                                       6) งานให้คำปรึกษา แนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

                             7) งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

                             8) งานประมาณราคา งานซ่อมบำรุงรักษา

                             9) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             3.4 งานสวนสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนหย่อม ฯลฯ

                             2) งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

                             3) งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             4) งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

 

/5) งานประดับ...

 

- 10 -

                             5) งานประดับ ตกแต่งสถานที่ อาคาร เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ

                             6) งานให้คำปรึกษา แนะนำ เผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

                             7) งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

                             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   3.5 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             1) งานออกแบบจัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้าทั้งงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่น ๆ

                             2) งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

                             3) งานสำรวจ ออกแบบ และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

                             4) งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

                             5) งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

                             6) งานประมาณราคาซ่อมบำรุงไฟฟ้าและอุปกรณ์

                             7) งานให้คำปรึกษา แนะนำ ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

                             8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามัญ  ดังนี้

ลำดับ

ส่วนราชการ / ฝ่าย / งาน / ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

ประเภท

ระดับ

จำนวน

 

 กองช่าง

 

 

 

 

1.

ผู้อำนวยการกองช่าง

07-2-05-2103-001

อำนวยการท้องถิ่น

กลาง

1

 

(นักบริหารงานช่าง)

 

 

 

 

 

2.

 

 

3.

4.

ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นักบริหารงานช่าง)

1.1 งานวิศวกรรม

วิศวกรโยธา

นายช่างโยธา

1.2 งานธุรการ

 

07-2-05-2103-002

 

 

07-2-05-3701-001

07-2-05-4701-001

 

อำนวยการท้องถิ่น

 

 

 

วิชาการ

ทั่วไป

 

 

ต้น

 

 

ปฏิบัติการ

ปง/ชง

 

1

 

 

1

1

 

5.

ฝ่ายการโยธา

หัวหน้าฝ่ายการโยธา

(นักบริหารงานช่าง)

 

07-2-05-2103-002

 

 

อำนวยการท้องถิ่น

 

 

ต้น

 

1

 

1.1 งานสาธารณูปโภค

 

 

 

 

 

1.2 งานสวนสาธารณะ

 

 

 

 

 

1.3 งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า

      สาธารณะ

 

 

 

 

 

 

/4. กองสาธารณสุข...

 

- 11 -

4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สุขภาพ และอนามัย  

การป้องกันโรคติดต่อ งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และงานอื่นๆ เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตว์แพทย์ ในกรณีที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองการแพทย์ จะมีงานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุข  โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง

และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยมีส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คือ ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและฝ่ายบริการสาธารณสุข มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ ดังนี้

                             4.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานสารบรรณ

                                      2) งานรวบรวมข้อมูล และจัดทำแผนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนการติดตาม และการรายงาน

                                      3) งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของ                กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจงโต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

                                      4)งานการบริหารและควบคุมงบประมาณของกองสาธารณสุขและ          สิ่งแวดล้อม

                                      5) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุของกอง

                                      6) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             4.2 งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานควบคุมด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม

                                      2) งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ

                                      3)  งานควบคุมการประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                                      4) งานป้องกัน ควบคุม แก้ไขเหตุรำคาญ และมลภาวะ

                                       5) งานสุขาภิบาลโรงงาน

                                      6) งานชีวอนามัย

                                      7) งานกวาดล้างทำความสะอาด

                                      8) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

                                      9) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

                                      10) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

                                      11) งานวางแผนด้านสาธารณสุข

                                      12) งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสาธารณสุขอำเภอ จังหวัด

                                      13) งานประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข

                                      14) งานรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล

                                      15) งานข้อมูล ข่าวสาร จัดทำ และสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

/16) งานประเมินผล...

 

- 12 -

                                      16) งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข

                                      17) งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข

                                      18) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             4.3 งานรักษาความสะอาด

                                      1) งานกวาดล้างทำความสะอาด

                                      2) งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย

                                      3) งานขนถ่ายขยะมูลฝอย

                                      4) งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล

                                      5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             4.4 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

                                      2) งานควบคุมแมลง และพาหะนำโรค

                                      3) งานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

                                      4) งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด

                                      5) งานด้านสุขศึกษา

                                      6) งานอนามัยโรงเรียน

                                      7) งานอนามัยแม่และเด็ก

                                      8) งานวางแผนครอบครัว

                                      9) งานสาธารณสุขมูลฐาน

                                      10) งานโภชนาการ

                                      11) งานสุขภาพจิต

                                      12) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

4.5 งานสัตวแพทย์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์

                                      2) งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยงหรือสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ

                                      3) งานการระวัง และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคล ซึ่งประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยง

                                      4) งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์

                                      5) งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

                                      6) งานป้องกันโรคติดเชื้อ หรืออันตราย หรือเหตุรำคาญจากสัตว์

                                      7) งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์

                                      8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย                       

4.6 งานศูนย์บริการสาธารณสุข มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่

                                      2) งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล

                                      3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

/ลำดับ...

 

 

- 13 –

มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามัญ  ดังนี้

 

ลำดับ

ส่วนราชการ / ฝ่าย / งาน / ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

ประเภท

ระดับ

จำนวน

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

 

1.

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

07-2-06-2104-001

อำนวยการท้องถิ่น

กลาง

1

 

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

 

 

 

 

2.

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ

07-2-06-2104-002

อำนวยการท้องถิ่น

ต้น

1

 

 

 

 

3.

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1.1   งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม

1.2   งานวางแผนสาธารสุข

1.3 งานรักษาความสะอาด

เจ้าพนักงานสุขาภิบาล

1.4 งานธุรการ

 

 

 

 

07-2-06-4604-001

 

 

 

 

ทั่วไป

 

 

 

 

ปง/ชง

 

 

 

 

1

 

4.

ฝ่ายบริการสาธารณสุข

หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข

(นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

1.1 งานเผยแพร่และฝึกอบรม

 

07-2-06-2104-003

 

อำนวยการท้องถิ่น

 

ต้น

 

1

 

5.

1.2 งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ

นักวิชาการสาธารณสุข

 

07-2-06-3601-001

 

วิชาการ

 

ปก/ชก

 

1

 

 

6.

1.3 งานสัตวแพทย์

1.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข

พยาบาลวิชาชีพ

 

 

07-2-06-3602-001

 

 

วิชาการ

 

 

ชำนาญการ

 

 

1

 

5.  กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาและพัฒนาการศึกษา

ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา งานธุรการ งานการเจ้าหน้าที่ งานบริการวิชาการ งานโรงเรียน งานศึกษานิเทศก์  งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็น ผู้บังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้าง และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกองการศึกษา โดยมีส่วนราชการภายในกองการศึกษา คือ  ฝ่ายบริหารการศึกษาและฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานต่าง ๆ  ดังนี้

                                   5.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานสารบรรณ

                                       2) งานรวบรวมรายละเอียด และดำเนินงานเกี่ยวกับการงบประมาณของกองการศึกษา เช่น การรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในการจัดทำงบประมาณ การทำหนังสือชี้แจง โต้ตอบด้านงบประมาณการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

 

/3) งานการบริหาร...

 

-14 -

                                      3) งานการบริหาร และควบคุมงบประมาณของกองการศึกษา

                                      4) งานเกี่ยวกับการขออนุมัติ จัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง เบิกจ่าย ซ่อมแซม และ บำรุงรักษาพัสดุ ตลอดจนจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานเอกสารเกี่ยวกับพัสดุ

                                      5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             5.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                                      1) งานเกี่ยวกับการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ

                                      2) งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

                                      3) งานพัฒนาเด็กและเยาวชน

                                      4) งานส่งเสริมการกีฬา

                                      5) งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของชาติ

                                      6) งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา

                                      7) งานแนะแนวการศึกษา ส่งเสริมความรู้ด้านอาชีพให้แก่เยาวชน และ ประชาชน

                                      8) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             5.3 งานการศึกษาปฐมวัย

                                      1) งานด้านบริหารงานบุคคลภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

                                      2) วางแผนพัฒนาการศึกษา ประเมินและจัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดทำปฏิทินการดำเนินงาน จัดทำแผนงานโครงการและงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

                                      3) ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา (ขั้นพื้นฐาน) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5.4 งานส่งเสริม ประเพณีและวัฒนธรรม

                                      1) งานประเพณีและส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                      2) งานส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม

                                      3) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                             5.5 งานกีฬาและนันทนาการ

                                      1) งานส่งเสริมการกีฬาและการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมกีฬาประเภทต่าง ๆ การดูแล บำรุงรักษาสนามกีฬาและอุปกรณ์กีฬา การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์กีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้

                                      2) งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                            

 

 

 

 

 

/มีอัตรากำลัง...

 

 

- 15 -

มีอัตรากำลังพนักงานเทศบาลสามัญ  ดังนี้

 

ลำดับ

ส่วนราชการ / ฝ่าย / งาน / ตำแหน่ง

เลขที่ตำแหน่ง

ประเภท

ระดับ

จำนวน

 

 กองการศึกษา

 

 

 

 

1.

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

07-2-08-2107-001

อำนวยการท้องถิ่น

ต้น

1

 

(นักบริหารการศึกษา)

 

 

 

 

 

ฝ่ายบริหารการศึกษา

 

 

 

 

2.

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

07-2-08-2107-002

อำนวยการท้องถิ่น

ต้น

1

 

(นักบริหารการศึกษา)

1.1   งานการศึกษาปฐมวัย

1.2   งานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

(นักบริหารการศึกษา)

 

07-2-08-2107-003

 

อำนวยการท้องถิ่น

 

ต้น

 

1

 

1.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน

 

 

 

 

 

1.2 งานกีฬาและสันทนาการ

1.3 งานส่งเสริม ประเพณี   

      ศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2560  เป็นต้นไป

                   ประกาศ  ณ  วันที่      20     เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2560

 

            

 

(นายนิกร  จันธรรมาพิทักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม

 

 

 

 

 

 

 

Visitors: 84,200