อบรมคุณธรรมจริยธรรรมพนักงานเทศบาล

นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี ตำบลพนมสารคาม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรรมพนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี 2561 

ท่านนายกกล่าวว่า...เทศบาลตำบลพนมสารคามเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งทำงานใกล้ชิดประชาชน มีหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือประชาชนและให้บริการสาธารณะ การขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐไปสู่เป้าหมายและประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ต้องได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

ดังนั้นข้าราชการรวมทั้งพนักงานและฝ่ายบริหาร ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ทำงานอย่างเต็มความสามารถ โดยน้อมนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 มาใช้เป็นแนวทางในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย โดยต้องระลึกอยู่เสมอว่า ข้าราชการได้รับเงินเดือน จากภาษีของประชาชน ประชาชนคือนายจ้าง การทำงานในการให้บริการและความช่วยเหลือประชาชน ต้องมีความสะดวกและรวดเร็วสามารถดูแลทุกข์สุขและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างทันท่วงที

โดย ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก อ.ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฎเทพสตรี มาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ โดยมีข้าราชการและพนักงานเข้ารับการอบม จำนวน 80 คน

Visitors: 84,200