สวสัดิการผู้พิการและทุพพลภาพ

» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนมกราคม 2562) (ลว. 2 ม.ค. 2562) Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 2)
Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนธันวาคม2561) (ลว. 3 ธ.ค. 2561) Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 1)
Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนพฤศจิกายน 2561) (ลว. 1 พ.ย. 2561) Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลว. 10 ต.ค. 2561) Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อคนพิการที่ขาดคุณสมบัติในการรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ลว. 10 ต.ค. 2561)
»
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 6)
Download
»
ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 5)
Download
» ประกาศฯ เรื่อง บัญชีรายชื่อเพิ่มเติมผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 4) Download
Visitors: 54,771