โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน ในการคัดแยกขยะในชุมชนโชคชัย

>>โครงการให้ความรู้แก่เยาวชน ในการคัดแยกขยะในชุมชนโชคชัย <<

ชุมชนโชคชัยเป็นชุมชนต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการขยะในชุมชน ของจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยใช้หลัก 3R ซึ่งได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการชุมชนร่วมกันคัดแยกขยะ และนำรายได้จากการคัดแยกขยะ มาใช้ในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูแลด้านความปลอดภัย มีการสนับสนุนเงินและเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในชุมชน การดูแลเด็กแรกเกิด และผู้สูงอายุ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนได้มีความรู้ และมีส่วนร่วมในการช่วยดูแลและจัดการขยะในชุมชน จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนขึ้นเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการรู้รักษาและดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนพร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้ ไปเผยแพร่ให้กับเพื่อนๆ ที่โรงเรียน เพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพต่อไป....

Visitors: 89,120