ภาพบรรยากาศ งานพนมย้อนยุค มนต์รักลูกทุ่ง ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศ งานพนมย้อนยุค มนต์รักลูกทุ่ง ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา(หนองพาน) การจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพนมสารคาม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอพนมสารคาม ซึ่งได้เกียรติจากนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ........
โดยในส่วนของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้สนับสนุนกิจกรรมการแสดงอังกะลุงของสมาชิกชมรมผู้สูงอายุ และร่วมสนับสนุนนางรำในกิจกรรมรำวงย้อนยุค เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ธำรงสืบไป ทั้งนี้การจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในอำเภอพนมสารคาม ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ ความสามัคคีร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เมืองพนมสารคามเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืนจะส่งผลไปยังสังคมและประเทศชาติให้มีความมั่นคงสถาพรสืบไป

Visitors: 84,199