ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

ปี พ.ศ. 2562  
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม วิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม วิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download 
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง การรับรองการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรกครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขแเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญสมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download 
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download 
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 Download 
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 Download 
   

   
ปี พ.ศ. 2561  
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
Download 
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2561
Download
 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562   Download
   
   

ปี พ.ศ. 2560  
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561
Download
 - ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2560
 Download
   
 
Visitors: 83,978