ประกาศสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม

 
  
ปี พ.ศ. 2561  
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
Download
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง ขอเชิญเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ 
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
Download 
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยที่ 3
ประจำปี 2561
Download
 ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2561 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2562   Download
   
   

ปี พ.ศ. 2560  
- ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2560 และกำหนดวันเริ่มประชุม
สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ. 2561
Download
 - ประกาศสภาเทศบาลฯ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตาบลพนมสารคาม สมัยสามัญ สมัยแรก
ประจำปี พ.ศ. 2560
 Download
   
 
Visitors: 48,072