รายงานการประชุมสภาเทศบาล


รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2560
1.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2560 (วันที่ 27 ก.พ. 60)  Download 
2.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2560 (วันที่ 26 เม.ย. 60)  Download 
3.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2560 (วันที่ 30 พ.ค. 60)  Download 
4.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2560 (วันที่ 11 ส.ค. 60)  Download 
5.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2560 (วันที่ 25 ส.ค. 60)  Download 
6.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2560 (วันที่ 26 ก.ย. 60)  Download 
7.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2560 (วันที่ 29 ก.ย. 60)  Download 
8.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ปี 2560 (วันที่ 10 ต.ค. 60)  Download 
9.     รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2560 (วันที่ 31 ต.ค. 60)  Download 
10.     รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2560 (วันที่ 27 พ.ย. 60)  Download 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2561

1.
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรกของปี 2561 (วันที่ 2 มี.ค. 61) 
Download 
2.
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 28 พ.ค. 61)
Download 
3.
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 10 ส.ค. 61)
Download 
4.
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2561 (วันที่ 27 ส.ค. 61)
Download 
5.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2561 (วันที่ 27 ก.ย. 61)
Download 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2562

1.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
Download 
2.
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
Download 
3.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
Download 
4.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
Download 
5.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 
Download 

6.

      รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

Download  
7.

      รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

Download  
8.       รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562
Download  
     

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปี พ.ศ. 2563

1.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Download 
2.
  รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Download 
3.
  รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
Download 
Visitors: 84,200