ประชุมการจัดการด้านความขัดแย้ง


>>การประชุมศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพนมสารคาม<<
เมื่อวันที่ 7 ก.พ.61 เวลา 10.00 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม เป็นประธานการประชุม บูรณาการความร่วมมือร่วมกับ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ฝ่ายปกครองอำเภอพนมสารคาม สถานีตำรวจภูธรพนมสารคาม และตัวแทนจากภาคประชาชน ในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลพนมสารคาม 
ภารกิจหลักของยุติธรรมชุมชน
1. การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมและการกระทำผิด (ความไร้ระเบียบของชุมชน)
2. การจัดการความขัดแย้งเชิงสมานฉันท์ (Restorative justice)
3. เยียวยาและเสริมพลังเหยื่ออาชญากรรม
4. รับผู้กระทำผิดกลับคืนสู่ชุมชน (reintegration)
การดำเนินการจัดให้มียุติธรรมชุมชนนั้น ต้องเป็นเรื่องของความสมัครใจของชุมชนที่จะมาร่วมทำงานร่วมกัน กับภาครัฐเพื่อประโยชน์ของชุมชนนั้นเอง โดยการทำให้ชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่นั้นสงบสุข ปลอดภัยน่าอยู่ โดยตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ไม่มีใครรัก ห่วงใยชุมชนมากไปกว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั้นเอง ร่วมให้คำปรึกษาหารือในด้านกฎหมายหรือการป้องกันอาชญากรรม การป้องกันและเฝ้าระวังเรื่องยาเสพติด ให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการแก้ปัญหาสังคมให้กับชุมชนในรูปแบบต่างๆ แบ่งเบาช่วยเหลือการทำงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิดความสามัคคี ความสมานฉันท์ สังคมและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไป

Visitors: 83,978