โครงการรักษ์น้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อบรูณาการ


โครงการรักษ์น้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อบรูณาการ.....

วันนี้ (31ส.ค.60)  เวลา 14.00น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี กล่าวเปิดการประชุมโครงการรักษ์น้ำรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อบรูณาการ ความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน นโยบายของรัฐบาลในการดูแลและสิ่งแวดล้อม ทั้งด้านการจัดการขยะในชุมชน ทั้งนี้ การดูแลสิ่งแวดล้อม ไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะช่วยกันดูแลรักษา ให้คงอยู่เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไปVisitors: 83,978