อสม.ลงพื้นที่ประเมินการคัดแยกขยะ

วันนี้ (18 ก.ค.60) เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคามและคณะทำงาน ตรวจประเมิน ชุมชนและร้านค้าที่ได้เข้าร่วมในโครงการคัดแยกขยะ และได้รับถังคัดแยกขยะจากเทศบาลตำบลพรมสารคาม ....

>>เทศบาลตำบลพนมสารคาม ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมกันช่วยขับเคลื่อนเมืองพนมสารคามของเรา ให้เป็นเมืองคาร์บอร์นต่ำ เมื่อทุกบ้านร่วมกันคัดแยกขยะ ปริมาณขยะจะลดลง ค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะก็จะลดลง เทศบาลฯสามารถนำงบประมาณเหล่านั้น ไปใช้ในการพัฒนาเมืองพนมสารคาม ในด้านอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ต่อชุมชนและท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้เมืองพนมสารคามของเราเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

Visitors: 89,118