ตรวจประเมิน LPA

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560

 เทศบาลตำบลพนมสารคามให้การต้อนรับและให้ข้อมูลตามแผนการดำเนินงานแก่ คณะกรรมการทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลพนมสารคาม ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดให้มีการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560

Visitors: 84,200