โครงการอาหาร สะอาด ปลอดภัย รสชาติอร่อย 60

ในการดำรงชีวิตของมนุษย์ อาหารเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งมีความสำคัญต่อสุขภาพของประชาชนและอาหารปลอดภัยที่ประชาชนบริโภคนั้น ต้องปราศจากเชื้อโรค อาหารเป็นพิษหรือปนเปื้อนจากเชื้อโรค  -  ทางเดินอาหารและสารเคมี ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย จึงต้องมีระบบการดูแล    ควบคุม และตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัย อาหารที่ผลิตทุกขั้นตอนตั้งแต่ขบวนการผลิต วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ สถานที่ การจำหน่าย ต้องถูกหลักอนามัย ถูกสุขลักษณะ รวมไปถึงผู้ประกอบการอาหารต้องมีความรู้ในการดูแลสุขอนามัยของตนเอง เพื่อให้ทุกกระบวนการถูกสุขลักษณะอันจะส่งผลให้อาหาร               ที่ปรุงออกมาจำหน่ายเป็นอาหารปลอดโรค พร้อมบริโภคได้อย่างปลอดภัย ดังนั้นการอบรมให้ความรู้            จะเป็นการส่งเสริม ยกระดับและพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารของผู้ประกอบการอาหารในเขตเทศบาลฯ            ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ของกระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงการรวมกลุ่มของผู้ประกอบการค้าอาหาร      ในการจัดงานเทศกาลถนนสายอาหารปลอดภัย ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มในการจัดจำหน่ายอาหารของผู้ประกอบการค้าอาหารในเขตเทศบาล ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยกระตุ้นให้ผู้ประกอบการมีการแข่นขัน ปรับปรุงและพัฒนาร้านอาหารของตนเองให้มีความสะอาดมากยิ่งขึ้นและเป็นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหารมากขึ้นนั้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลพนมสารคาม ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว    เพื่อให้การพัฒนาด้านสุขาภิบาลอาหารในเขตเทศบาลฯเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงจัดทำโครงการอาหารปลอดภัย สะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2560 ขึ้น

กำหนดการจัดงาน

เทศกาลอาหารปลอดภัยอร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์  มะม่วงดีที่พนมสารคาม ครั้งที่ 12

ระหว่างวันที่  24-26  กุมภาพันธ์ 2560

ณ บริเวณอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม

………………………………………….

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

18.00 น.

- ลงทะเบียนผู้แข่งขันแคะเร็วปากหม้อและ / กินเร็วปากหม้อ

18.30 น.

- ประธานในพิธีมาถึงบริเวณงาน

 

- แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน พร้อมกันบริเวณงาน

 

-    พิธีกรกล่าวเชิญประธาน / คณะผู้บริหารเทศบาลฯ / ชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารฯ / สหกรณ์ชมรม-ชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทรา จำกัดขึ้นสู่เวที เพื่อร่วมพิธีเปิด

 

-   นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน

19.00 น.      

- ประธานกล่าวเปิดงาน

19.30 น.

- เริ่มการแข่งขันแคะเร็วปากหม้อ

20.00 น.

- การแสดงดนตรี ของศิลปินคาวบอย เจ็บจุงเบย

20.30 น.

- เริ่มการแข่งขันกินเร็วปากหม้อ

21.00 น.      

- ประกาศผลการแข่งขันกินเร็ว/แคะเร็วปากหม้อ / มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

22.00 น.

- การแสดงดนตรี ของศิลปินคาวบอย เจ็บจุงเบย

 

- วงดนตรีบ้านน้อยเต็มวง

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

ตั้งแต่เวลา

18.00 น.

- ลงทะเบียนการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(ทั่วไป อายุ 25 - 50 ปี) /

  ร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (เด็กอายุไม่เกิน15ปี)

18.30 น.

- แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสินการประกวดพร้อมกันบริเวณงาน

19.30 น.

- เริ่มการการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง(ทั่วไป อายุ25-50 ปี)

20.00 น.

- การแสดงดนตรี ของศิลปินปีเตอร์ โฟดิฟาย

20.30 น.

- เริ่มการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (เด็กอายุไม่เกิน15ปี)

21.00 น.      

- การแสดงดนตรี ของศิลปินปีเตอร์ โฟดิฟาย

21.30 น.

- ประกาศผล การประกวดร้องเพลง / มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

22.00 น.

- การแสดงดนตรี ของศิลปินปีเตอร์ โฟดิฟาย

 

- วงดนตรีตำรวจมวลชนสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560

ตั้งแต่เวลา 18.00 น.

- ลงทะเบียนผู้แข่งขันกินเร็วข้าวเหนียวมะม่วง / ตำส้มตำลีลา

18.30 น.

- แขกผู้มีเกียรติ ผู้ร่วมงาน คณะกรรมการจัดงาน คณะกรรมการตัดสิน การประกวดพร้อมกันบริเวณงาน

19.30 น.

- เริ่มการแข่งขันกินเร็วข้าวเหนียวมะม่วง

20.00 น.

- การแสดงดนตรี ของศิลปินแพรวา พัชรี

20.30 น.

- เริ่มการแข่งขันตำส้มตำลีลา

21.00 น.      

- การแสดงดนตรี ของศิลปินแพรวา พัชรี

21.30 น.

- ประกาศผลการแข่งขันกินเร็วข้าวเหนียวมะม่วง / ตำส้มตำลีลา / มอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าแข่งขัน

22.00 น.

- การแสดงดนตรี ของศิลปินแพรวา พัชรี

 

- วงดนตรีแปรซิฟิกเต็มวง

หมายเหตุ: อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 
Visitors: 89,119