กำหนดการณ์ยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2560

#เทศบาลตำบลพนมสารคามขอเชิญ ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินอันเป็นโรงเรือนและที่ดิน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ได้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
2. ภาษีป้าย เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายที่แสดงชื่อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้หรือโฆษณาการค้า ซึ่งจะต้องชำระภาษีป้ายให้ยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีป้ายตั้งแต่ เดือนมกราคมถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560
3. ภาษีบำรุงท้องที่ เจ้าของที่ดินซึ่งมีที่ดินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม สามารถยื่นแบบแสดงรายการและชำระ ภาษีบำรุงท้องที่ ได้ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560 สำหรับค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยชำระได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน ของเจ้าของทรัพย์สินและใบเสร็จรับเงินภาษีปีเก่ามาแสดงด้วย และหากพ้นกำหนดดังกล่าว จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มตามกฎหมาย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลพนมสารคาม โทร 038-551881 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ

Visitors: 86,432