การลดขั้นตอนหรือปรับปรุงการให้บริการ

การแจ้งตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน  

Visitors: 84,200