บริจาคโลหิต 19 ธันวาคม 2559

วันนี้ตั้งแต่เวลา 9.00 - 12.00 น. เทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดโครงการรับบริจาคโลหิตร่วมกับกับเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา  ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม โดยนายกนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี คอยให้การต้องรับและดูแลเจ้าหน้าที่และผู้มาร่วมกิจกรรม โดยเทศบาลตำบลพนมสารคามได้รับความร่วมมือจากผู้มีใจอันเป็นกุศลในเขตเทศบาลสนับสนุน อาหาร เครื่องดื่ม ของว่าง และของที่ระลึกแด่ผู้มาบริจาค โดยเทศบาลตำบลพนมสารคามต้องขอขอบพระคุณ 

คุณสมพิศ เพ็งบุปผา คุณนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรี ในการสนับสนุน ของว่างและอาหาร คุณโกศล โคมทอง โรงน้ำแข็งสยาม ที่ให้การสนับสนุน น้ำแข็งตลอดโครงการ  และบริษัท สุทธิยนต์ จำกัด สาขาเกาะขนุน ที่ให้การสนับสนุนเสื้อที่ระลึกแด่ผู้มาร่วมบริจาคโลหิต 

Visitors: 84,199