Care giver เทศบาลตำบลพนมสารคาม

อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยผู้พิการ Care giver เทศบาลตำบลพนมสารคาม

วันนี้ เวลา 08.30 น. นายนิกร จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลพนมสารคาม คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมสารคาม สาธารณสุขอำเภอพนมสารคามและอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุและผู้พิการในโครงการ Caregive เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ป่วยทุกท่าน มีกำลังใจเอาชนะความเจ็บป่วยทางร่างกายและ มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดีขึ้น 

ผู้สูงอายุที่ป่วยและผู้พิการที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ หรือที่เรียกว่าผู้ป่วยติดเตียง หากได้รับการดูแล การพูดคุยและทำกายภาพบำบัดอย่างถูกวิธี โดยผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและเข้าใจถึงสภาวะทางอารมณ์ของผู้ป่วยนั้น จะส่งผลให้ผู้ป่วยคลายความวิตกกังวล มีกำลังใจ และมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้น สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเทศบาลตำบลพนมสารคามได้จัดให้มีการอบรม อาสาสมัครผู้ดูแลผู้ป่วยและผู้พิการ ในโครงการ Care give เพื่อช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยและผู้พิการดังกล่าว ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ติดตามและประเมินผลทางกายภาพของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้มีผู้สูงอายุที่ได้รับการดูแลจากเทศบาลฯ ทั้งสิ้น กว่า 40 ราย

Visitors: 84,200