ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางฯ

 
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงลานอเนกประสงค์ชุมชนโชคชัยพร้อมก่อสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม Download
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถดับเพลิงเทศบาลตำบลพนมสารคาม Download
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็กและประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ภาคเรียนที่ 2 DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เทศบาลตำบลพนมสารคาม DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพนมสารคาม DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ศพด.พนมสารคาม DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 6 รายการ DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับศพด.ทต.พนมสารคาม DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม หรับหรับโรงเรียนวัดท่าเกวียน สัยอุทิศ  DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กีฬาพร้อมติดตั้ง DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล)
ขนาด 1 ตัน
DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก คสล.บริเวณซอยแสงฟ้า  DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณชุมชนโชคชัย  DOWNLOAD
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนเทศบาล 1 และ เทศบาล 12  DOWNLOAD
Visitors: 86,596