CCTV พนมสารคาม

 นโยบายในการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพนมสารคาม ให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน จึงได้ จัดทำโครงการ The City of Safety เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้พี่น้องประชาชน และดูแลทั่วถึงในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านสาธารณูปโภค ด้านการคมนาคม เป็นต้น เพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขของชาวพนมสารคามโดยทั่วกัน กิจกรรมแรก คือการติดตั้งกล้องวงจรปิด (Closed-circuit Television หรือ CCTV) ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้ดำเนินการติดตั้งกล้องวงจรปิด (Closed-circuit Television หรือ CCTV) ณ จุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช จำนวนทั้งสิ้น 36 จุดจำนวนกล้อง 114 ตัว ซึ่งเปิดให้บริการกับประชาชนที่เกิดเหตุ ฉกชิงวิ่งราว อุบัติเหตุต่าง ๆ ทำให้สามารถติดตามตัวคนร้ายได้รวดเร็วขึ้น ส่วนการเกิดอุบัติเหตุสามารถตรวจสอบสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและชี้ชัดว่าท่านใดปฏิบัติผิดกฎจราจร ได้ง่ายสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในการทำคดี หรือไกล่เกลี่ยคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำหรับเรื่องการให้บริการในการดูภาพในกล้องวงจรปิด CCTV หากเกิดกรณี ฉกชิง วิ่งราว และการเกิดอุบัติเหตุ ต่าง ๆ สามารถติดต่อขอดูภาพจากกล้อง CCTV ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม ได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป......

Visitors: 86,435