ประชุมขับเคลื่อนแผนหมู่บ้านปลอดยาเสพติด"ปัญหายาเสพติดจะหมดไปได้...ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกัน"

วันนี้ เวลา 14.00 น. ศูนย์ปฏิบัติการและป้องกันยาเสพติดอำเภอพนมสารคาม และเทศบาลตำบลพนมสารคาม ให้การต้อนรับ ตัวแทนจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส. ลงพื้นที่ อำเภอพนมสารคาม เพื่อขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนปลอดยาเสพติด ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลพนมสารคาม


โดยจัดให้มีการประชุม ประชาคม ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อรับสมัครจิตอาสา ทำหน้าที่ให้ความรู้กับประชาชนถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดเพราะปัญหายาเสพติดนั้น ไม่สามารถขจัดให้หมดสิ้นไปได้ในระยะเวลาอันสั้น แต่สามารถควบคุมได้ โดยการให้ความรู้ความเข้าใจแก่คนในชุมชน 
ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรักความอบอุ่นครอบครัว เพราะชุมชนและครอบครัวเป็นรากฐานสำคัญของการแก้ปัญหายาเสพติดในระยะยาว

Visitors: 83,978