ศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ 2558


ตามที่ เทศบาลตำบลพนมสารคามซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนในชุมชน โดยมีภาคประชาชนที่เป็นส่วนสำคัญในการร่วมออกความคิดเห็นและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับผู้บริหารเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลพนมสารคาม ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภาวะทางเศรษฐกิจที่มั่นคงมีสาธารณูปโภคพื้นฐานที่สมบูรณ์ซึ่งจากการที่เทศบาลตำบลพนมสารคามมีความเจริญนั้น เป็นผลมาจากที่ภาคประชาชน อันได้แก่ คณะกรรมการชุมชนทั้ง 10 ชุมชน กลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ชมรมผู้สูงอายุดอกบานไม่รู้โรย ชมรมแอโรบิคกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เป็นต้น มีความเข้มแข็งและเป็นส่วนที่ช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลพนมสารคามให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงความต้องการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

โดยกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม เป็นอีกหนึ่งของการรวมตัวจากภาคประชาชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับสามาชิกกลุ่มฯ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ อันเป็นการส่งผลให้สมาชิกกลุ่มอาชีพฯ มีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่สมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามให้มีความรู้ มีทักษะและมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างทัศนคติอันดีและเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างผู้บริหาร เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพนมสารคามกับสมาชิกกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคามงานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาล จึงได้จัดทำโครงการอบรมและศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพเทศบาลตำบลพนมสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2558 ขึ้น

Visitors: 84,199